Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 - 4x + 6y + 6z + 17 = 0 là :

Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 4x + 6y + 6z + 17 = 0 là :

  1. I left parenthesis 2 semicolon minus 3 semicolon minus 3 right parenthesis comma space R equals 5

  2. I left parenthesis negative 2 semicolon 3 semicolon 3 right parenthesis comma space R equals square root of 5

  3. I left parenthesis 2 semicolon minus 3 semicolon minus 3 right parenthesis comma space R equals square root of 5

  4. I left parenthesis negative 2 semicolon 3 semicolon 3 right parenthesis comma space R equals 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một cái phễu có dạng hình nón chiều cao của phễu là h. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu là h 1 ​ = 2 3 7 ​ ​ h ( hình H 1 ​ ). Ta bịt kín miệng phễu rồi ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG