Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ M' là điểm đối xứng của M ( 1 ; 2 ; 3 ) qua mặt phẳng qua mặt phẳng ( α ) : x + y − z + 5 = 0 là

Tọa độ M' là điểm đối xứng của qua mặt phẳng 

qua mặt phẳng  là

  1.  

R. Roboctvx87

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( α ) có VTPT là n = ( 1 ; 1 ; − 1 ) Gọi H ( x ; y ; z ) là hình chiếu của M ( 1 ; 2 ; 3 ) lên mặt phẳng ( α ) ⇔ { M H = t . n H ∈ ( α ) ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t + 1 y = t + 2 z = − t + 3 x + y − z + 5 = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ t = − 3 5 ​ x = t + 1 y = t + 2 z = − t + 3 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 3 2 ​ y = − 3 1 ​ z = 3 14 ​ ​ ⇒ H ( − 3 2 ​ ; 3 1 ​ ; 3 14 ​ ) M'(x';y';z') là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng ( α ) ⇔ H là trung điểm của MM' ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ′ = 2 x H ​ − x M ​ = 0 y ′ = 2 y H ​ − y M ​ = 1 z ′ = 2 z H ​ − z M ​ = 3 ​ ⇒ M ′ ( 0 ; 1 ; 3 )

Ta có:  có VTPT là 

Gọi là hình chiếu của

lên mặt phẳng 

M'(x';y';z') là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng 

H là trung điểm của MM' 

1

Câu hỏi tương tự

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ( α ) v a ˋ ( β ) trong mỗi trường hợp sau: , ( β ) : 2 x + 7 ​ y − 5 z − 5 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG