Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên x gồm các chữ số khác nhau. Biết x > 3000

Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên x gồm các chữ số khác nhau.
Biết x > 3000
  1. 144

  2. 96

  3. 60

  4. 48

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 144 Trường hợp 1 : x có 4 chữ số. Gọi x có dạng ab c d Vì x>3000 nên a có thể bằng 3 hoặc 4 Có 2 cách chọn a Có 4 cách chọn b Có 3 cách chọn c Có 2 cách chọn d Có thể lập được 2.4.3.2=48 số tự nhiên x có 4 chữ số thỏa mãn bài toán. Trường hợp 2 : x có 5 chữ số Gọi x có dạng ab c d e Có 4 cách chọn a. Có 4 cách chọn b Có 3 cách chọn c Có 2 cách chọn d Có 1 cách chọn e Có thể lập được 4.4.3.2.1=96 số tự nhiên x có 5 chữ số thỏa mãn bài toán. Vậy có tất cả 48+96=144 số x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

ĐÁP ÁN A. 144

Trường hợp 1: x có 4 chữ số.
Gọi x có dạng 
Vì x>3000 nên a có thể bằng 3 hoặc 4
Có 2 cách chọn a
Có 4 cách chọn b
Có 3 cách chọn c
Có 2 cách chọn d
Có thể lập được 2.4.3.2=48 số tự nhiên x có 4 chữ số thỏa mãn bài toán.
Trường hợp 2: x có 5 chữ số
Gọi x có dạng 
Có 4 cách chọn a.
Có 4 cách chọn b
Có 3 cách chọn c
Có 2 cách chọn d
Có 1 cách chọn e
Có thể lập được 4.4.3.2.1=96 số tự nhiên x có 5 chữ số thỏa mãn bài toán.
Vậy có tất cả 48+96=144 số x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG