Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem như đôi một khác nhau), người ta muốn chọn một bó hồng gồm 7 bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và 3 bông hồng đỏ?

Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem như đôi một khác nhau), người ta muốn chọn một bó hồng gồm 7 bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và 3 bông hồng đỏ?

  1. 10 cách

  2. 20 cách

  3. 120 cách

  4. 150 cách

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TH1: Số cách chọn 3 bông hồng vàng là cách. Số cách chọn 4 bông hồng đỏ là cách. Theo quy tắc nhân thì có cách. TH2: Tương tự TH1 thì ta có cách. TH3: Tương tự thì có cách. Vậy theo quy tắc cộng thì có 10+20+120=150cách.

TH1: Số cách chọn 3 bông hồng vàng là  cách.

          Số cách chọn 4 bông hồng đỏ là  cách.

Theo quy tắc nhân thì có  cách.

TH2: Tương tự TH1 thì ta có  cách.

TH3: Tương tự thì có  cách.

Vậy theo quy tắc cộng thì có 10+20+120=150cách.

 

 

4

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau có dạng a 1 ​ a 2 ​ a 3 ​ a 4 ​ a 5 ​ a 6 ​ a 7 ​ ​ .Tính xác suất để số được chọn luôn có mặt chữ số 3 và thỏa mãn a 1 ​ < a 2 ​ < a 3 ​ &...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG