Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct form of the words. We must (take) an umbrella. It (rain) .

Supply the correct form of the words.

We must (take)                                     an umbrella. It (rain)                          .

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:take, is raining

Đáp án đúng:  take, is raining

1

Câu hỏi tương tự

Use “should + verb” to make the sentences. Minh’s room is very dirty, (clean it every day)

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG