Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct form of the words. Lan is the (small).................of the three girls.

Supply the correct form of the words.

Lan is the (small).................of the three girls.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:smallest

Đáp án đúng:  smallest

2

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. My father................ (call) you in 5 minutes.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG