Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct form of the words. Jane is the (young) ..............of the two girls.

Supply the correct form of the words.

Jane is the (young) ..............of the two girls.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:younger

Đáp án đúng: younger

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I don’t want much sugar in coffee. Just.............. , please. A. little B. a little C. few D. a few

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG