Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct comparative form of adjective in brackets. Sam’s conduct is (bad) than Paul’s.

Supply the correct comparative form of adjective in brackets.

Sam’s conduct is (bad)                                                than Paul’s.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: worse

Đáp án đúng: worse

1

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. Miss Trang/ young/ her sister

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG