Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct comparative form of adjective in brackets. John is much (strong) than I thought.

 Supply the correct comparative form of adjective in brackets.

John is much (strong)                                                  than I thought.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: stronger

Đáp án đúng: stronger

4

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of comparative in the blank. Bill is than you. (good)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG