Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct comparative form of adjective in brackets. I have never had a (delicious) ...................meal than that.

Supply the correct comparative form of adjective in brackets.

I have never had a (delicious) ...................meal than that.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: more delicious

Đáp án đúng: more delicious

2

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. Miss Trang/ young/ her sister

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG