Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct comparative form of adjective in brackets. Bill is (good) than you thought.

Supply the correct comparative form of adjective in brackets.

Bill is (good)                                        than you thought.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: better

Đáp án đúng: better

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of tense in the blank. We (go) ...............swimming every afternoon.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG