Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Supply the correct comparative form of adjective in brackets. A new house is (expensive) than an old one.

Supply the correct comparative form of adjective in brackets.

A new house is (expensive)                                         than an old one.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: more expensive

Đáp án đúng: more expensive

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of comparative in the blank. He drinks ................ wine than Mr. Hai. (little)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG