Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh hai số hữu tỉ : x = 8 − 5 ​ ; y = 130 − 91 ​

So sánh hai số hữu tỉ : 

R. Robo.Ctvx23

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Rút gọn 130 − 91 ​ = 10 − 7 ​ Ta có x = 8 − 5 ​ = 40 − 25 ​ y = 10 − 7 ​ = 40 − 28 ​ Vì -25 > -29 nên suy ra x > y Nhận xét : Trước khi so sánh nên rút gọn 130 − 91 ​ t h a ˋ nh 10 − 7 ​ để việc quy đồng mẫu số được đơn giản. Có thể so sánh hai số hữu tỉ trên theo cách khác. Chẳng hạn, xét tổng của hai số với 1 : 1 + x = 1 + 8 − 5 ​ = 8 3 ​ 1 + y = 1 + 10 − 7 ​ = 10 3 ​ Vì 8 3 ​ > 10 3 ​ nên 1 + x > 1 + y suy ra x > y

Rút gọn 

Ta có 

y = 

Vì -25 > -29 nên suy ra x > y

Nhận xét : Trước khi so sánh nên rút gọn  để việc quy đồng mẫu số được đơn giản. 

Có thể so sánh hai số hữu tỉ trên theo cách khác.  Chẳng hạn, xét tổng của hai số với 1 : 

Vì  nên 1 + x > 1 + y suy ra x > y

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số hữu tỉ x = 7 − 5 ​ ; y = 3 − 2 ​ . Các số hữu tỉ này còn được biểu diễn bởi phân số nào trong các phân số sau : 11 9 ​ ; − 6 4 ​ ; − 21 15 ​ ; 49 − 35 ​ ; 15 − 10 ​ ; − 9 − 6 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG