Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh các số thực sau (không dùng máy tính) :

 So sánh các số thực sau (không dùng máy tính) : 
a. space square root of 7 plus square root of 15 space v à space 7 b. space square root of 17 plus square root of 5 plus 1 space v à space square root of 45 c. space fraction numerator 23 minus 2 square root of 19 over denominator 3 end fraction space v à space square root of 27 d. space square root of 3 square root of 2 space end root v à space square root of 2 square root of 3 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A với các đường phân giác trong BM và CN. Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG