Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh các số hữu tỉ sau đây bằng cách nhaanh nhất: a. 10 − 1 ​ v a ˋ 1000 1 ​ b. − 358 357 ​ v a ˋ 999 − 1000 ​ c. 31 − 15 ​ v a ˋ − 313131 151515 ​ d. 605 − 999 ​ v a ˋ − 805 − 1199 ​

So sánh các số hữu tỉ sau đây bằng cách nhaanh nhất:

a. 

b. 

c. 

d. 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. 10 − 1 ​ < 0 v a ˋ 1000 1 ​ > 0 ⇒ 10 − 1 ​ < 1000 1 ​ b. − 358 357 ​ = 358 − 357 ​ > − 1 999 − 1000 ​ < 999 − 999 ​ = − 1 ⇒ − 358 357 ​ > 999 − 1000 ​ c. − 313131 151515 ​ = 31.10101 − 15.10101 ​ = 31 − 15 ​ d. Nhận thấy 605 999 ​ − 1 = 605 304 ​ ; 805 1199 ​ − 1 = 805 304 ​ 605 304 ​ > 805 304 ​ ⇒ 605 999 ​ > 805 1199 ​ ⇒ 605 − 999 ​ < − 805 1199 ​

a. 

b. 

c. 

d. Nhận thấy

 

1

Câu hỏi tương tự

a) Tìm x biết:: a 3 ​ ) ∣ 3 x − 1 ∣ = ∣ ∣ ​ 3 − 1 ​ x + 2 ∣ ∣ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG