Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh A = 2016.2018.a và B = 2017.a (với a > 0) A. A = B B. A < B C. A > B D. A ≥ B

So sánh A = 2016.2018.a và B = 2017.a (với a > 0)

A. A = B    

B. A < B     

C. A > B     

D. A ≥ B

  1. A = B

  2. A < B

  3. A > B

  4. A ≥ B

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Ta có A = 2016.2018.a = (2017 – 1)(2017 + 1)a = (2017 2 – 1)a Vì 2017 2 – 1 &lt; 2017 2 và a &gt; 0 nên (2017 2 – 1)a &lt; 2017 2 a hay A &lt; B

Đáp án đúng là B.

Ta có A = 2016.2018.a = (2017 – 1)(2017 + 1)a = (20172 – 1)a

Vì 20172 – 1 < 20172 và a > 0 nên (20172 – 1)a < 20172a hay A < B

1

Câu hỏi tương tự

59*. Chia 27 quả cân có khối lượng 1 2 , 2 2 , 3 2 , ... 2 7 2 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG