Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

So sánh 3 số a = ( 0 , 2 ) 2019 ; b = e 2019 ; c = π 2019

So sánh 3 số 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Áp dụng tính chất: nếu { 0 < a < b x > 0 ​ thì a x < b x Ta có { 0 < 0 , 2 < e < π 2019 > 0 ​ nên a < b < c

Chọn B

Áp dụng tính chất: nếu thì  Ta có nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình Gi ả i bât ph ươ ng tr ì nh khi a=-2 Tim tât c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham sôa để bât ph ươ ng trinh c ó nghi ệ m.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG