Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp.Anh vay vốn từ ngân hàng 200 triệu đồng với lãi xuất 0,6% một tháng. Phương án trả nợ của anh Nam là: Sau đúng 1 tháng kể từ thời điểm vay anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả mỗi lần là như nhau và hoàn thành sau đúng 5 năm kể từ khi vay. Tuy nhiên khi dự án có hiệu quả và đã trả nợ được 12 tháng theo phương án cũ anh Nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ từ tháng tiếp theo, mỗi tháng anh trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng . Biết rằng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ thời điểm vay thì anh Nam trả hết nợ ?

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nam thực hiện một dự án khởi nghiệp.Anh vay vốn từ ngân hàng 200 triệu đồng với lãi xuất 0,6% một tháng. Phương án trả nợ của anh Nam là: Sau đúng 1 tháng kể từ thời điểm vay anh bắt đầu trả nợ, hai lần trả nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả mỗi lần là như nhau và hoàn thành sau đúng 5 năm kể từ khi vay. Tuy nhiên khi dự án có hiệu quả và đã trả nợ được 12 tháng theo phương án cũ anh Nam muốn rút ngắn thời gian trả nợ từ tháng tiếp theo, mỗi tháng anh trả nợ cho ngân hàng 9 triệu đồng . Biết rằng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ thời điểm vay thì anh Nam trả hết nợ  ?
 

  1. 32 tháng

  2. 31 tháng

  3. 29 tháng

  4. 30 tháng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi: A là số tiền anh Nam phải trả theo phương án cũ. Vậy số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau n tháng là : Số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau 12 tháng : Số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau m tháng theo phương án mới : Theo bài ra ta có hệ phương trình : Giải hệ (*) ta được m ≈ 19 , 54657 . Vậy sau ít nhất 32 tháng thì anh Nam sẽ trả hết nợ. → Chọn đáp án A

Gọi: A là số tiền anh Nam phải trả theo phương án cũ.

Vậy số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau n tháng là :

Số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau 12 tháng :

Số tiền anh Nam còn nợ ngân hàng sau m tháng theo phương án mới :

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

     

         

Giải hệ (*) ta được .

Vậy sau ít nhất 32 tháng thì anh Nam sẽ trả hết nợ.

Chọn đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

Người ta múc nước từ bể nước bằng một chiếc cốc có hình lập phương không có nắp vào một bình nước có hình lăng trụ tam giác đều. Biết rằng chiếc cốc có chiều dài mỗi cạnh bằng 4cm và chiếc bình có cạn...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG