Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sao chổi Halley có chu kì 76 năm, tính bán kính trục lớn của quỹ đạo elip của nó xung quanh mặt trời. Biết khối lượng mặt trời là M= 1,99.10 30 kg, G=6,67.10 -11

Sao chổi Halley có chu kì 76 năm, tính bán kính trục lớn của quỹ đạo elip của nó xung quanh mặt trời. Biết khối lượng mặt trời là M= 1,99.1030kg, G=6,67.10-11fraction numerator N point m squared over denominator kg squared end fraction

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

63

Câu hỏi tương tự

Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 2M. Biết tổng động năng của hai mảnh là W đ . Động năng của mảnh nhỏ là bao nhiêu ? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG