Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 2 song song với đường thẳng y = 9 x − 2

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số  song song với đường thẳng 
 

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) là tiếp điểm f ′ ( x ) = 3 x 2 − 6 x Tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9 x − 2 ⇒ f ′ ( x 0 ​ ) = 9 ⇔ 3 x 0 2 ​ − 6 x 0 ​ = 9 ⇒ [ x 0 ​ = − 1 x 0 ​ = 3 ​ Với x 0 ​ = − 1 ⇒ y 0 ​ = − 2 .Phương trình tiếp tuyến y = 9 ( x + 1 ) − 2 ⇔ y = 9 x + 7 Với x 0 ​ = 3 ⇒ y 0 ​ = 2 .Phương trình tiếp tuyến y = 9 ( x − 3 ) + 2 ⇔ y = 9 x − 25 Vậy có 2 tiếp tuyến

Gọi  là tiếp điểm

Tiếp tuyến song song với đường thẳng 

Với . Phương trình tiếp tuyến 

Với . Phương trình tiếp tuyến 

Vậy có 2 tiếp tuyến
 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o m ặ t p h ẳ n g ( P ) : 2 x − y + 2 z + 16 = 0 v a ˋ m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 21 M ộ t kh o ^ ˊ i h ộ p c h ữ nh ậ t (...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG