Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x 2 − x x + 3 ​ − 2 ​ là

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

  1. 2

  2. 1

  3. 0

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Điều kiện: x ⩾ − 3 , x  = 0 , x  = 1 Ta có: y = x 2 − x x + 3 ​ − 2 ​ = x ( x − 1 ) ( x + 3 ​ + 2 ) x − 1 ​ = x ( x + 3 ​ + 2 ) 1 ​ Nhận thấy từ bảng 1, mẫu chỉ có một nghiệm x = 0 thuộc miền xác định của căn thức. Nên đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng x = 0

Chọn B

Điều kiện: 

Ta có: 

Nhận thấy từ bảng 1, mẫu chỉ có một nghiệm  thuộc miền xác định của căn thức. Nên đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG