Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ là:

 Số tiệm cận của đồ thị hàm số  là:
 

  1. 3

  2. 1

  3. 4

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { ± 1 } Ta có: x → + ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = 2 x → − ∞ lim ​ y = x → − ∞ lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = − 2 x → 1 + lim ​ y = x → 1 + lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = + ∞ x → 1 − lim ​ y = x → 1 − lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = − ∞ x → − 1 + lim ​ y = x → − 1 + lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = + ∞ x → − 1 − lim ​ y = x → − 1 − lim ​ x 2 − 1 ( 2 x − 1 ) x 2 + 1 ​ ​ = − ∞ Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 TCN y = ± 1 và 2 TCĐ x = ± 1

TXĐ: D

Ta có:

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 TCN  và 2 TCĐ 
 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG