Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tất cả các tập con của tập hợp gồm phần tử là:

 
Số tất cả các tập con của tập hợp gồm phần tử là:
 
  1. 2n-1 .

  2.  2n- 2 ​​​​​​​

  3. 2n+ 1.

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Kết quả khác Số các tập con của tập phần tử là ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. Kết quả khác  

Số các tập con của tập phần tử là ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
   

1

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG