Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tập hợp con có phần tử của tập hợp có phần tử là:

Số tập hợp con có phần tử của tập hợp có phần tử là:
  1. 7

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. C 7 3 ​ Mỗi tập hợp con có phần tử của tập hợp có phần tử là một tổ hợp chập của . Do đó, số tập con là C 7 3 ​

ĐÁP ÁN A.  

Mỗi tập hợp con có phần tử của tập hợp có phần tử là một tổ hợp chập của . Do đó, số tập
con là 

1

Câu hỏi tương tự

(TST Hong Kong 1999) Các học sinh được phát bài kiểm tra , mỗi môn một bài , trong n (n≥ 3)môn học. Biết rằng với mỗi môn học bất kì có đúng 3 học sinh đạt điểm tối ưu ,còn với hai môn tùy ý thì có 1 ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG