Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là:

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là:

  1. 6

  2. 210

  3. 35

  4. 5040

R. Roboctvx111

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là một tổ hợp chập 3 của 7. Vậy có: C 7 3 ​ = 35 tập hợp con.

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là một tổ hợp chập 3 của 7.
Vậy có: tập hợp con.

1

Câu hỏi tương tự

Bạn An muốn mua một chiếc áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40 . Biết áo cỡ39 có 3 màu khác nhau, áo cỡ40 có 5 màu khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu lựa chọn để mua một chiếc áo ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG