Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tự nhiên k > 1 thỏa mãn tính chất sau: bất kỳ số tự nhiên M nào chia hết cho k thì số nhận được từ M bằng cách viết các chữ số của M theo thứ tự ngược lại cũng chia hết cho k. Chứng minh rằng k | 99

Số tự nhiên k > 1 thỏa mãn tính chất sau: bất kỳ số tự nhiên M nào chia hết cho k thì số nhận được từ M bằng cách viết các chữ số của M theo thứ tự ngược lại cũng chia hết cho k. Chứng minh rằng k | 99

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x 2 ( a  = 0 ) . Xác định hệ số a biết đồ thị (P) của nó đi qua A(4;4).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG