Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức S = A . e r t trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t làthời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con vàsau 5 giờ có 300 con. a) Hỏi sau 10 giờ có khoảng bao nhiêu con vi khuẩn? A.890 con B.900 con C. 901 con D. 898 con b) Sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi ? A. 3 giờ 8 phút B. 3 giờ 10 phút C. 3 giờ 9 phút D. 181 phút .

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức   trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t là  thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. 
a) Hỏi sau 10 giờ có khoảng bao nhiêu con vi khuẩn?
A.890 con  B.900 con C. 901 con D. 898 con
 b) Sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi ? 
A. 3 giờ 8 phút  B. 3 giờ 10 phút  
C. 3 giờ 9 phút D. 181 phút .

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Phân tích: Trước tiên, ta tìm tỉ lệ tăng trưởng mỗi giờ của loài vi khuẩn này.Số lượng vi khuẩn sau 5 giờ tăng lên 300 con nên theo công thức S = A . e r t Ta có: 300 = 100. e 5 r — Suy ra e 5 r = 3 ⇔ r = 5 ln 3 ​ ≈ 0 , 2197 . Tức là tỉ lệ tăng trưởng của loại vi khuẩn này là 21,97% /mỗi giờ. Sau 10 giờ, từ 100 con vi khuẩn sẽ có 100. e 10.0 , 2197 ≈ 900 (con). _ Chọn đáp án B. b) Từ 100 con, để có 200 con thì thời gian cần thiết là: Chọn đáp án C.

a) Phân tích: Trước tiên, ta tìm tỉ lệ tăng trưởng mỗi giờ của loài vi khuẩn này. Số lượng vi khuẩn sau 5 giờ tăng lên 300 con nên theo công thức
Ta có:
— Suy ra . Tức là tỉ lệ tăng trưởng của loại vi khuẩn này là 21,97% /mỗi giờ.
Sau 10 giờ, từ 100 con vi khuẩn sẽ có (con).
_ Chọn đáp án B.
b) Từ 100 con, để có 200 con thì thời gian cần thiết là:

Chọn đáp án C. 

4

Câu hỏi tương tự

Tìmsố nguyên dương n sao cho: C 2 n + 1 1 ​ − 2.2 C 2 n + 1 2 ​ + 3. 2 2 C 2 n + 1 3 ​ − 4. 2 3 C 3 n + 1 4 ​ + … .. + ( 2 n + 1 ) ⋅ 2 2 n C 2 n + 1 2 n + 1 ​ ​ = 2005

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG