Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là C 10 2 ​ .

Chọn A.

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là .

3

Câu hỏi tương tự

T ừ t ậ p h ợ p c á c s ố t ự nhi ê n c ó 5 ch ữ s ố m à c á c ch ữ số đề u kh á c 0, lấ y ngẫu nhi ê n 1 s ố . T í nh x á c su ấ t để lấ y đượ c s ố c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG