Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số sau là bình phương của số tự nhiên nào ? A = n 99...9 ​ ​ n 00...0 ​ ​ 25 ;

Số sau là bình phương của số tự nhiên nào ?

 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt n 99...9 ​ ​ = a t h ı ˋ 1 0 n = a + 1. A = n 99...9 ​ ​ n 00...0 ​ ​ 25 = ( a .1 0 n ) .100 + 25 = a ( a + 1 ) .100 + 25 = 100 a 2 + 100 a + 25 = ( 10 a + 5 ) 2 = ( n 99...95 ​ ​ ) 2

Đặt

 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằngbiểu thức sau luôn luôn có giá trị dương với mọi giá trị của biến x 2 + x + 1 ;

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG