Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phần tử của tập hợp A = {1991; 1992;…; 2019; 2020} là: A. 28 B. 29 C. 30 D. 31

Số phần tử của tập hợp A = {1991; 1992;…; 2019; 2020} là:

A. 28

B. 29  

C. 30   

D. 31

  1. 28

  2. 29 

  3. 30 

  4. 31

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Số phần tử của tập hợp A là: (2020 - 1991):1 + 1 = 30(phần tử) Chọn C.

Đáp án đúng là C.

Số phần tử của tập hợp A là: (2020 - 1991):1 + 1 = 30(phần tử)

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số 1234; 5670; 4520; 3456. Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là: A. 5670 B. 1234 C. 4520 D. 3456

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG