Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phức z thoả mãn z + 2 z = 12 − 2 i có:

Số phức z thoả mãn  có:

  1. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2i.

  2. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2.

  3. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng -2.

  4. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng -2i.

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt z=a+bi (a,b ∈ R ). Ta có z + 2 z = a + bi + 2 ( a − bi ) = 3 a − bi . Do đó z + 2 z = 12 − 2 i ⇔ 3 a − bi = 12 − 2 i ⇔ { 3 a = 12 b = 2 ​ ⇔ { a = 4 b = 2 ​

Đặt z=a+bi (a,b). Ta có 

Do đó

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình và biểu diễn tập nghiệm: z 4 − 16 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG