Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phức 5+6i có phần thực bằng

Số phức 5+ 6i có phần thực bằng


 

  1. -5

  2. 5

  3. -6

  4. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Số phức 5 +6i có phần thực bằng 5, phần ảo bằng 6

Đáp án B

Số phức 5 +6i có phần thực bằng 5, phần ảo bằng 6
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG