Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sắp xếp năm bạn học sinh Nam, Bình, An , Hạnh, Phúc vào một chiếc ghế dài có 5 chổ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Nam luôn ngồi chính giữa là

Sắp xếp năm bạn học sinh Nam, Bình, An , Hạnh, Phúc vào một chiếc ghế dài có 5 chổ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Nam luôn ngồi chính giữa là

  1. 16

  2. 24

  3. 60

  4. 120

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 24 Xếp bạn Nam ngồi giữa có 1 cách Số cáchxếp 4 bạn học sinh Bình, An , Hạnh , Phúc vào 4 chổ còn lại là một hoán vị của 4 phần tử nên có 4! cách Vậy có 24 cách xếp

ĐÁP ÁN B. 24

Xếp bạn Nam ngồi giữa có 1 cách 

Số cách xếp 4 bạn học sinh Bình, An , Hạnh , Phúc vào 4 chổ còn lại là một hoán vị của 4 phần tử nên có 4! cách

Vậy có 24 cách xếp 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi C n k ​ là tổ hợp chập k của n phần tử. Hãy tính tổng S = C 13 7 ​ + C 13 8 ​ + C 13 9 ​ + ⋯ + C 13 13 ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG