Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé là

 Sắp xếp các phân số sau Error converting from MathML to accessible text. theo thứ tự từ lớn đến bé là 

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

H. Huyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có kết hợp với ta có các phân số này có tử giống nhau nên nên ta chọn đáp án B.

Ta có Error converting from MathML to accessible text. kết hợp với Error converting from MathML to accessible text. ta có các phân số này có tử giống nhau nên Error converting from MathML to accessible text. nên ta chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu phân số mà tử và mẫuđều là các số nguyên dương có một chữ số, tử kém mẫu 3đơn vị và bội chung của các tử bằng 210?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG