Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm dần của biến rồi thực hiện phép chia ( — 2 x + 2 x 3 — 3 — 5 x 2 ) : ( x — 3)

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm dần của biến rồi thực hiện phép chia

(2x + 2x 3 3 5x 2) : (x 3)

R. Roboteacher11

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x 3 — 5 x 2 —2 x — 3 ) : ( x — 3) =2 x 2 + x + 1

(2x 3— 5x 2 —2x ) : (x 3)

=2x 2 + x + 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đa thức dư trong phép chia sau: (x 105 + x 90 + x 75 + ... + x 15 + 1) :(x 2 -1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG