Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

  1. 30

  2. 16

  3. 12

  4. 20

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. 20 Hình mười hai mặt đều có số đỉnh là hai mươi.

Đáp án đúng là D. 20

Hình mười hai mặt đều có số đỉnh là hai mươi.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG