Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình 4 x ⋅ 3 3 > 3 x ⋅ 4 3 là

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình  là

  1. -3

  2. 3

  3. -4

  4. 4

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia cả hai vế của bất phương trình cho 3 3 ⋅ 3 x > 0 , ta được bất phương trình tương đương: 3 3 ⋅ 3 x 4 x ⋅ 3 3 ​ > 3 3 ⋅ 3 x 3 x ⋅ 4 3 ​ ⇔ ( 3 4 ​ ) x > ( 3 4 ​ ) 3 ⇔ x > 3 do 3 4 ​ > 1. Vậy bất phương trình có tập nghiệm là S = ( 3 ; + ∞ ) . Suy ra số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình là 4 . Chọn D.

Chia cả hai vế của bất phương trình cho , ta được bất phương trình tương đương:

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Suy ra số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình là 4 .

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG