Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt: x 3 - (4m - 1)x 2 + (5m - 2)x - m = 0 là:...

Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt: x3 - (4m - 1)x2 + (5m - 2)x -  m = 0 là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một đám vi trùng tại ngày thứ tcó số lượng , biết rằng và lúc đầu đám vi trùng có 300000con. Sau 10 ngày, đám vi trùng có khoảng bao nhiêu con? A. 302542 con B. 322542 con C. 312542 con D....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG