Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sốnguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt: x 3 - (4m - 1)x 2 +(5m - 2)x - m = 0 là:.„

Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt: x- (4m - 1)x2+(5m - 2)x - m = 0 là:.„

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG