Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm thực của phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 3 x + 9 ) = 2 bằng

Số nghiệm thực của phương trình bằng
 

  1. 2

  2. 3

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy x 2 − 3 x + 9 > 0 , ∀ x ∈ R , do đó: Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thực là x 1 ​ = 0 ; x 2 ​ = 3 .

Ta thấy , do đó:

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thực là .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của các hàm số sau: y = (x - 1) 2x .e 2x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG