Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình open parentheses 2 minus x close parentheses open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses 3 minus x close parentheses less or equal than 0  là

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 3

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Bảng xét dấu vế trái Suy ra . Vậy số nghiệm nguyên dương của bất phương trình trên là 2 .

Ta có:  

 

 

Bảng xét dấu vế trái

Suy ra   .

Vậy số nghiệm nguyên dương của bất phương trình trên là 2.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG