Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình

 0 comma 5 to the power of 2 x minus 4 end exponent greater than 0 comma 5 to the power of x plus 1 end exponent là

  1. 6

  2. 5

  3. Vô số

  4. 4

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là

0 comma 5 to the power of 2 x minus 4 end exponent greater than 0 comma 5 to the power of x plus 1 end exponent left right double arrow 2 x minus 4 less than x plus 1 left right double arrow x less than 5

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là x element of open curly brackets 1 comma 2 comma 3 comma 4 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các nghiệm thuộc đoạn [ − 4 3 ​ , 2 5 ​ ] của phương trình : 4 c o s 2 x + 4 c o s 2 x = 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG