Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình

 0 comma 5 to the power of 2 x minus 4 end exponent greater than 0 comma 5 to the power of x plus 1 end exponent là

  1. 6

  2. 5

  3. Vô số

  4. 4

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là

0 comma 5 to the power of 2 x minus 4 end exponent greater than 0 comma 5 to the power of x plus 1 end exponent left right double arrow 2 x minus 4 less than x plus 1 left right double arrow x less than 5

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là x element of open curly brackets 1 comma 2 comma 3 comma 4 close curly brackets

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức A = a 4 . 7 a − 2 ​ 3 a 5 ​ . a 3 7 ​ ​ với a > 0 ta được kết quả A = a n m ​ , trong đó m , n ∈ N ∗ và n m ​ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG