Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 x 2 + 3 x ≤ 16 là số nào sau đây?

Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là số nào sau đây?
 

  1. 5

  2. 6

  3. 4

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp +) Giải bất phương trình mũ a x > a b ⇔ ⎣ ⎡ ​ { a > 1 x > b ​ { 0 < a < 1 x < b ​ ​ Cách giải 2 x 2 + 3 x ≤ 16 = 2 4 ⇔ x 2 + 3 x ≤ 4 ⇔ x 2 + 3 x − 4 ≤ 0 ⇔ − 4 ≤ x ≤ 1 x ∈ Z ⇒ x ∈ { − 4 ; − 3 ; − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 }

Đáp án B

Phương pháp
+) Giải bất phương trình mũ 

Cách giải

 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG