Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên của bất phương trình 3. 9 x − 10. 3 x ≤ 0 là

Số nghiệm nguyên của bất phương trình
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG