Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên của bất phương trình ( 3 − x ) ​ ≤2 là

Số nghiệm nguyên của bất phương trình ≤2 là

  1. 4

  2. 3

  3. 6

  4. 5

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 3 − x ) ​ ≤2 (x ≤ 3 ) <=> 3-x≤ 4 <=> x ≥ − 1 Kết hợp với điều kiện ta có -1≤x ≤ 3 => có 5 nghiệm

≤2 (x)

<=> 3-x ≤ 4

<=> x

Kết hợp với điều kiện ta có -1 ≤x

=> có 5 nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a + b = 2 a , b ≥ 0 ​ Tìm miny, y= a 2007 + b 2007

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG