Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm nguyên của bất phương trình lo g 4 ​ x − lo g x ​ 4 ≤ 2 3 ​ trên đoạn [1;25] là

Số nghiệm nguyên của bất phương trình trên đoạn [1;25] là

  1. 0

  2. 8

  3. 16

  4. 15

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta dùng chức năng TABLE: 1 Nhập bảng 1: COMP 2: CMPL S: STAT 4: EASE M 5: EGN 7: TABLE 8: VECTOR • MODE 7 và nhập hàm f ( x ) = lo g 4 ​ x − lo g x ​ 4 − 2 3 ​ Bắt đầu Start? Kết thúc: do bảng không chưa được nhiểu số liệu nên ta chia làm 2 lần. Lần đầu từ 1 tới 16. End? 16 16 Sten? Do lo g 4 ​ x − lo g x ​ 4 ≤ 2 3 ​ ⇔ lo g 4 ​ x − lo g x ​ 4 − 2 3 ​ ≤ 0 nên khi nhìn vào bảng ta chỉ lấy nghiệm x khi f(x)≤0. Kết quả: Download Sách Háy |Đoc Sách Online Ta đếm được 15 giá trị x. Tiếp tục lẩn 2: bắt đâuu là 17 , kết thức là 25 . Kết quả:

Ta dùng chức năng TABLE:
1    Nhập bảng
1: COMP 2: CMPL
S: STAT 4: EASE M
5: EGN
7: TABLE 8: VECTOR
•    MODE 7 và nhập hàm 

    Bắt đầu Start?
    Kết thúc: do bảng không chưa được nhiểu số liệu nên ta chia làm 2 lần. Lần đầu từ 1 tới 16.
End?    16
    16 Sten?

    Do nên khi nhìn vào bảng ta chỉ lấy nghiệm x khi f(x)≤0.
    Kết quả: Download Sách Háy |Đoc Sách Online
Ta đếm được 15 giá trị x.
    Tiếp tục lẩn 2: bắt đâuu là 17 , kết thức là 25 . Kết quả:


 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ( 3 1 ​ ) x = 2 x + 1 ( 2 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG