Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm âm của phương trình x 2 + x + 12 = 36 là: ...

 Số nghiệm âm của phương trình x2 + x + 12square root of x plus 1 end root = 36 là: ...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG