Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

Số nghiệm âm của phương trình 2x+1 + 2-x = 2 là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

f'(0) của hàm số y = x(2x + 1) 10 có giá trị là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG