Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

Số nghiệm âm của phương trình 2x+1 + 2-x = 2 là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a . Các cạnh bên của hình chóp đều bằng nhau và bằng . Thể tích hình chóp S.ABCD bằng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG