Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình 2 sin x = 1 trên [ 0 ; π ] là:

Số nghiệm của phương trình  trên  là:

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 2 sin x = 1 ⇔ sin x 2 1 ​ = sin 6 π ​ ⇔ [ x = 6 π ​ + k 2 π x = 6 5 π ​ + k 2 π ​ ( k ∈ Z ) Do 0 ≤ x ≤ π nên 0 ≤ 6 π ​ + k 2 π ≤ π ⇔ − 12 1 ​ ≤ k ≤ 12 5 ​ ⇒ k = 0 ⇒ x = 6 π ​ Và 0 ≤ 6 5 π ​ + k 2 π ≤ π ⇔ − 12 5 ​ ≤ k ≤ 12 1 ​ ⇒ k = 0 ⇒ x = 6 5 π ​ Vậy phương trình có hai nghiệm trên [ 0 ; π ]

Chọn D

Ta có 

Do  nên 

Và 

Vậy phương trình có hai nghiệm trên  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG