Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là:...

Số nghiệm của phương trình ln open vertical bar 3 open parentheses x minus 4 close parentheses close vertical bar equals ln open parentheses 7 x minus 10 close parentheses là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x + 1 3 ​ − 2 y = − 1 x + 1 5 ​ + 3 y = 11 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG